Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ESTHETIC MEDICAL INNOVATION SP. Z O.O.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do całokształtu działalności Esthetic Medical Innovation sp. z o.o., w tym do działalności prowadzonej za pośrednictwem portali:

1. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych jest Esthetic Medical Innovation sp. z o.o., ul. Józefowska 135, 40-144 Katowice, KRS: 0000640486, NIP: 6342874432; REGON: 365571961.

W celu skontaktowania się z nami należy:

 • wysłać e-mail na adres: biuro@estheticmedical.pl
 • wysłać list na adres: ul. Józefowska 135, 40-144 Katowice,
 • zadzwonić pod numer telefonu: 32 30 71 314.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane i mamy obowiązek przekazać Ci poniższe informacje.

2. Cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży:

 1. W przypadku zawarcia z Tobą umowy sprzedaży przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 2. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przetwarzanie w związku z zawarciem przez Ciebie innej umowy

 1. Jeśli jesteś naszym współpracownikiem lub kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 2. Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać w celach wskazanych w treści tej zgody – w takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 a) RODO czyli Twoja zgoda.
 3. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu poinformowania o nawiązanej przez nas współpracy (o ile dopuszcza to zawarta przez nas umowa) – w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

Przetwarzanie danych pracowników i innych członków personelu naszych klientów, lub kontrahentów:

 1. Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem. Dla powyższego celu podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty e-mail:

 1. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem marketingu i wysyłki newslettera:

 1. Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas newslettera albo innych informacji handlowych mailowo albo telefonicznie, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO czyli Twoja zgoda.
 2. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług wykonywanego za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Podstawą prawną przetwarzania będzie w takiej sytuacji art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej:

 1. Jeśli na stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, będziemy przetwarzać dane w celu umożliwienia kontaktu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.
 2. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania i zapewnienia bezpieczeństwa możemy przetwarzać dane zbierane podczas wizyt na niej. Dane te nie będą wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych użytkowników. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilów w mediach społecznościowych:

 1. Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy możemy przetwarzać Twoje dane zgromadzone na portalach EMI na portalach: Facebook, LinkedIn i Instagram w celu zapewnienia funkcjonowania profilu (w szczególności aby informować użytkowników o naszych produktach i usługach, o wydarzeniach w których bierzemy udział jak również o osobach z którymi współpracujemy) oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie usprawiedliwione interesy.

3. Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

 1. Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail, numer telefonu. Podobnie, jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć. Będziemy również przetwarzać dane dotyczące szczegółów naszej współpracy;
 2. Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;
 3. Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;
 4. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty;
 5. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twój adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Ci informacji marketingowych drogą elektroniczną;
 6. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej przetwarzamy Twoje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail a także dane zawarte w treści wiadomości;
 7. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane, w tym adres IP w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania i zapewnienia bezpieczeństwa;
 8. W przypadku wizyt na naszych profilach na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn i Instagram przetwarzanie Twoich danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez ten portal.

4. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później;
 2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 3. w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:

– w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:

 • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
 • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

5. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych;
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).  W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w oparciu o Twoje dane.

7. Pliki Cookies (tzn. ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny naszego serwisu internetowego, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Dzięki cookies wiemy, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, jak długo na niej przebywasz i z jakiego miejsca na świecie się na nią logujesz. Nie znamy jednak Twojej tożsamości i nie próbujemy jej ustalić.

Pliki cookies pozwalają nam prowadzić analizę ruchu na naszej stronie internetowej i mierzyć sposób korzystania z niej, a także usprawniać jej funkcjonowanie, aby lepiej dopasować ją do potrzeb użytkowników.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystamy z plików cookies za Twoją zgodą wyrażoną poprzez kontynuowanie przez Ciebie korzystania z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, której używasz. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

8. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. firmom, które zapewniają nam usługi hostingowe;
 2. firmom, które zapewniają nam usługi administracyjne i księgowe;
 3. firmom, które zapewniają nam usługi administrowania stroną internetową i usługi IT;
 4. firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe;
 5. kurierom, pracownikom poczty którzy dostarczają Ci przesyłki;

Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże, w drodze wyjątku, zagraniczne transfery danych mogą być realizowane odnośnie niektórych danych zbieranych przy użyciu plików cookies (ciasteczek). Przykładowo niektóre dane zbierane przy pomocy plików cookies firmy Google LLC mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z  umową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie decyzją Komisji Europejskiej.

Esthetic Medical Innovation 2024 | Projekt i wykonanie Norten.pl